[VIGGO]

Johan Henriks Gaard i Barderup NV for Oversø d. 2. Sept. 1863

(…) Byen her er dansk paa et Par Gaarde nær, hvis tydske Eiere have kjøbt dem i de sidste Aar, men de ere dog, saavidt jeg veed, fuldkommen loyale. Haderslev og Aabenraa ere blandede, men vare dog tildeels smykkede med det danske Flag ved vor Gjennemmarche, i den sidste By saaes ogsaa et svensk-norsk Unionsflag. Flensborgs nordlige Deel tonede ogsaa dansk Flag(…)
og paa Udveien gjorde han pludselig Holdt, der hvor en Vei gik af til Vilstrup, sagde: Station Wilstrup og tog en Flaske med Madeira op af Lommen, nu bliver Moder bange baade for hans og min Moralitet, men man kan godt drikke og være gemytlig uden at være fordrukken.(…)
Nu vil Leutnant Bloch og jeg til Flensborg.
Farvel. Din Søn Viggo

Hils alle. Og gjem dette til mig, thi var det ikke en Slags Dagbog, saa skrev jeg ikke saa lange Breve, men gjemte det meste til mig selv.

Søndag
Kjære Moder.
fra iforgaars tog jeg Bolig her ligeoverfor Sleswig Domkirke i to gode Værelser, og i dag formeres Compagniet til 170 Mand. Iøvrig læser jeg Pickwick-Klubben og muligt indløbende Breve. Hils Bache og siig, at jeg i mit forrige Brev gik ud fra, at der var "saamange der vilde med, at ikke alle kunde blive Reserveofficerer eller optages" i Bataillonen, men jeg hører, at det ikke er saa - dog BURDE vi være parat til at reise en Landestorm. Kan Bache skaffe mig de omtalte Kort over Slesvig?Hils Alle, Fader og Børnene og tak Karen. Hils og Levvel.
Din Viggo

29. Sep.
Kjære Moder.
(…) Nu skal vi nok have Eiderstat eller saadan noget? Jeg kunde have Lyst til at lære at ride, for saa havde jeg Udsigt til muligheden at blive Adjudant, for disse skal nok søges udtagne blandt de Reserveofficerer, der kunne og have Lyst, men mon jeg kan lære at ride tilstrækkelig flot over Grøfter og Gjærder, for det er jo nødvendigt – that is the question. 

(Fra: Breve fra Reserveløjtnanten til Konseilspræsidenten- Gads Forlag, 1964)
                                                *En familiekrønnike     Digi-talt 
Til top

©Agnete Knudtzon 2014