LANGT UDEN FOR VOLDENE - PÅ LANDET - I

Stokkerup, d. 20de [Juli 1861?]

Kjære Moder.

                                                                                  

Mange Lykønskninger til Din Fødselsdag og gid blot Vandet

på Føhr maa være ligesaa klart som det ved Stokkerup, for her

er jeg, og jeg troer, at jeg vil holde mig hertil og overlade Alt 

andet til Ada. Jeg veed vel, at Du vil have, at jeg skal skrive om

sig selv, men hvad kan jeg skrive, som ikke maa vække alvorlig

Bekymring hos Dig for min Fremtid. Jeg har idag tabt mit Uhr i

Vandet, naa det kunde arrivere den Bedste, men Ulykken er, at

det kun er Løn som forskyldt, fordi jeg nu i et Aar har foragtet

alle Formaninger om at tage Lidse i, ja, endnu idag sagde Johan-

nes Hage til mig, men jeg Kortsynede agtede det ikke, og da

jeg saa paa Badehusbroen bukkede mig for at løse Baaden, 

hvori han, Margrete L. og jeg skulde roe en Tour, vupti var Uhr i Vandet,

skinnende som en Guldfisk, og jeg måtte gaa anden Gang i Vandet

for at bjerge det, jeg fik det op, men Ringen var tabt, Viserne løse,

Værket vaadt. Løn som forskyldt, siger Du nu, men det burde Du ikke.

Nu gaaer forresten Uhret godt, efter at jeg har tørret det i Solen.

Men dette kunde maaskee tilgives, men at jeg, der burde have

min Fremtid for Øie og skikkelig blive i Byen, nu ligger herude

maaskee endog til på Torsdag og bader mig ! Naa, ganske ørkesløs

er jeg da ikke, jeg læser Krigen i 1848 af Otto Vaupell, det er en rar Bog

med rare Kort i, han fortæller ret livlig(...)

 

Din Søn Viggo [Monrad]

                                                                               

(Uddrag af brev fra "Breve fra Reserveløjtnanten til Konseilspræsidenten",

Gad 1964).

 

En familiekrønnike     ooooo 

 

Til top

 

©Agnete Knudtzon 2014